8‏ اصل برای یک زندگی عالی

4. آنتن های ذهن تان را تنها به سوی ایستگاه هایی تنظیم کنید که شبانه روز امواج مثبت پخش می کند، کاری کنیدکه کارکنان ایستگاه های منفی از شدت بیکاری اخراج شوند. 5. دلتان را تبدیل به اقیانوسی آرام نمایید نه یک مرداب ناچیز. فکر نمی کنید حتی تصور اقیانوس هم احساسی ازعظمت و پهناوری را در دل ایجاد کند؟ آنها که دل هایشان مرداب است با کوچکترین حادثه ای به تلاطم میافتد، برعکس کسانی که شدیدترین گرداب ها وجریان های حوادث هم آرامش شان را بر هم نخواهد زد. 6. سعی کنید قلبی مقاوم داشته باشید، قلبی که مقابل گرم و سرد حوادث و ضربه های عاطفی همچون ظروف چینی با اندک ضربه ای خرد نشود. 7. تجربه های تلخ و شیرین زندگی را مانندیک درس فهمیدنی بدانید و نه حفظ کردنی، چرا که مطالب حفظ شده پس از مدت زمانی در ذهن پاک می شوند. 8. همواره مصمم باشید تا با استفاده از جلا دهنده هایی همچون دعا و نیایش روح و روانتان را پاکی و طراوت بخشید.

/ 1 نظر / 3 بازدید
زهرا

واقعا گل گفتی؟[گل][گل][گل]