چرخش بخشش:

گردن ‏بندی را که دختر حمزة بن عبدالمطّلب به او هدیه کرده بود از گردن باز کرد و به پیرمرد فقیر داد. مرد فقیر، گردن ‏بند را گرفت و به مسجد آمد. پیامبر )ص( هنوز در میان اصحاب نشسته بود که پیرمرد عرض کرد: ای پیامبرخدا )ص(، فاطمه)س( این گردن بند را به من احسان نمود تا آن را بفروشم و به مصرف نیازمندی خودم برسانم. پیامبر )ص( گریست. عمّار یاسر با اجازه پیامبر )ص( گردن بند را از پیرمرد خرید. عمار پس از خرید گردن بند، گردن بند را به غلام خود داد و گفت: این را به رسول خدا )ص( تقدیم کن، خودت را هم به او بخشیدم. پیامبر )ص( نیز غلام و گردن بند را به حضرت فاطمه بخشید. غلام نزد فاطمه )س( آمد و آن حضرت گردن بند را گرفت و به غلام فرمود: من تو را در راه خدا آزاد کردم. غلام خندید. حضرت فاطمه )س( راز این خنده را پرسید. غلام پاسخ داد: ای دختر پیامبر )ص( برکت این گردن بند مرا به شادی آورد، چون گرسنه ای را سیر کرد، برهنه ای را پوشاند، فقیری را غنی نمود، پیاده ای را سوار نمود، بنده ای را آزاد کرد و عاقبت هم به سوی صاحب خود بازگشت.

/ 0 نظر / 5 بازدید