آیت الکرسی با معنی

خداى یکتا که جز او کسی شایسته ستایش نیست / او همیشه زندهء پا برجای است/(پس( هیچ گاه خواب سبک و سنگین او را فرا نمی گیرد /آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است در سیطره مالکیّت و فرمانروایى اوست /مگر می شودکسی شفاعت کند)مردم را( بدون اجازهء او / به پیدا و پنهان ایشان آگاه است/وایشان ذرّه ای از دانش او را احاطه ندارند / مگر به آنچه او بخواهد/دامنه تخت)سلطنت( او آسمانها و زمین است/ نگهداری اینها برایش کاری نیست/و او بلند مرتبه ترین و بزرگ مطلق است. در دین اجباری نیست،فرق میان پیشرفت و سقوط بیان شده است/ پس آن کس که طغیانگر بودامّا به خدا ایمان آورد به بهترین دستاویز نجات )از پرتگاه)رسیده است که پاره شدنی نیست /و خدا شنوا و دانا است./ خدا پشتیبان افراد باایمان است آنها را از تاریکیها بیرون می آورد و به طرف نور میبرد/ به همان صورت به کسانی که طغیان کردند کمک میکند چنان کهکه آنها را از نور بیرون آورده به درون تاریکیها میبرد/.آنهایند اهل آتش جهنّم و همیشه در آن خواهند بود.

/ 0 نظر / 3 بازدید