نقطه ضعف شکارچی:

البته انکار نمی کنم که او فردیواقعا باهوش است اما از این هوش خود برای بی آبرو کردن و خراب کردن بقیه بچه ها استفاده می کند و در این مسیر هیچ مرز و محدودیتی را قایل نیست. ما همه از او خیلی می ترسیم و مقابل او جرات حرف زدن هم نداریم چون می دانیم هر چه بگوییم علیه ما روزی استفاده خواهد شد. او قلدر مدرسه شده است و همه به او باج می دهند تا کاری به کارشان نداشته باشد. درست مثل یک شکارچی شده که بقیه بچه ها طعمه او هستند واو هر روز در کمین است تا نقطه ضعفی در ما مشاهده کند و از آن علیه ما استفاده کند. تحمل این اوضاع برای ما خیلی سخت شده و به همین خاطر نزد شما آمدم تا مرا راهنمایی کنید با او چه کنیم؟" شیوانا با لبخند گفت: "نقطه ضعف شکارچی احساس شکارچی بودن اوست. نقطه ضعف آدم زرنگ احساس زرنگی وتیز بودن اوست. به زبان ساده نقطه ضعف هر انسانی همان نقطه قوت اوست که اگر مواظب نباشد می تواند باعث شکستش شود." پسر جوان با تعجب گفت: "چگونهاز نقطه قوت فردی علیه خودشاستفاده می شود؟" شیوانا گفت: "با تقویت آن نقطهقوت تا حدی که جلوی عقل او را بگیرد و چشمانش را کور کند. اگر کسی خود را فوق العاده باهوش و نابغه می داند و از این مسیر به دیگران لطمه می زند هر نوع مقابله ای با او باعث قوی تر شدن او می شود چون سعی می کند خود را مجهزتر و قوی تر کند تا بتواند با رقبای جدید مقابله کند. اما اگر مخاطب او خودش را به ابلهی و ساده لوحی بزند و به گونه ای رفتار کند که او احساس کند زرنگی اش کفایت می کند ضمن این که دیگر به فکر تقویت نقطه قوت خود نمی افتدضرورتی به تغییر روش خود نیزنمی بیند و با همان روش و شیوه تکراری و قدیمی عمل می کند و در نتیجه قابل پیش بینی و کنترل می شود." پسر جوان با لبخند گفت: "فکر کنم فهمیدم منظورتان چیست. روزی گنجشک مادری را دیدم که برای دور کردن ماری از لانه اش خود را جلوی مار به مریضی زد و لنگان لنگان مار را آن قدر دنبال خودش کشاند تا به نزدیکمرد مزرعه داری رسید و مزرعه دار مار مهاجم را از بین برد." شیوانا با لبخند گفت: "اما فراموش نکنید که این قاعده در مورد همه آدم ها از جمله خود شما هم صدق می کند و مواظبباشید. این نقطه قوت جدیدی کهیافتید به نقطه ضعفتان تبدیل نشود!"

/ 1 نظر / 3 بازدید
انسان

[دست][دست][دست][دست]عالی[گل]