سکوت

نه حوصـله ی دوســـت داشتن دارم نه می خواهـــم کسی دوستــم داشتـه باشد ایــن روزها ســردم ...مثل دی,مثل بهمن,مثل اسفند مثل زمستــان احســاسـم یـخ زده،آرزوهایم قندیـل بسته امیدم زیر بهمن ِسرد ِاحساساتم دفــن شده،نه به آمدنی دل خوشم و نه از رفتنی غمگین این روزها پـُر از سکــوتم...

/ 0 نظر / 3 بازدید