ما چقد زود باوریم:

۱-مقدار زیاد آن باعث عرق کردن زیاد و استفراغ می شود. ۲-یک عنصر اصلی باران اسیدی است. ۳-وقتی به حالت گاز در می آید بسیار سوزاننده است. ۴-استنشاق تصادفی آن باعث مرگ فرد می شود. ۵-باعث فرسایش اجسام می شود. ۶-حتی روی ترمز اتوموبیلها اثر منفی می گذارد. ۷-حتی در تومورهای سرطانی نیز یافت شده است. از ۵۰نفر فوق ۴۳ نفر دادخواست را امضا کردند. ۶ نفر به طور کلی علاقه ای نشان ندادند و اما فقط یک نفر می دانست که ماده شیمیایی »دی هیدروژن مونوکسید« در واقع همان آب است!!! عنوان پروژه دانشجوی فوق »ما چقدر زود باور هستیم« بود.

/ 0 نظر / 3 بازدید