اگه دخترها نبودن...

۹. دیگه کی بود که همیشه بوی خوب بده و پول تو جیبیهاشو عطر بخره؟ ۱۰.دیگه کی بود که روز ولنتاین همه ی سرمایتو بری واسش خرج کنی؟ ۱۱. دیگه کی لیلی میشد؟ ۱۲. دیگه کی پسرا رو تیغ میزد؟)از خودتون یاد گرفتیم( ۱۳. دیگه کی چادر میپوشید عروس میشد؟ ۱۴. دیگه کی عید نوروز پسته و فندقای سربسته رو میریخت تو ظرفت؟ ۱۵.دیگه کی بود که پسرا دقه به دقه مزاحم و آویزونش باشن؟ وازهمه مهمتر: ۱۶.اگه دخترا نبودن دیگه کی بود که جنس تو رو به دنیا بیاره؟

/ 0 نظر / 3 بازدید