اشک قلب و غصه هایش:

آن وقت است که مطمئنیم به تواحتیاج داریم و مطمئنیم که تو فقط تویی که کمکمان میکنی ... آن وقت است که تو را صدا میکنیم و تو را میخوانیم ... آن وقت است که تو را آه میکشیم تو را گریه میکنیم ... و تو را نفس میکشیم ... وقتی تو جواب میدهی، دانه دانه اشکهایمان را پاک میکنی ... و یکی یکی غصه ها را از دلمان برمیداری ... گره تک تک بغض هایمان را باز میکنی و دل شکسته مان را بند میزنی ... سنگینی ها را برمیداری و جایش سبکی میگذاری و راحتی... بیشتر از تلاشمان خوشبختی میدهی و بیشتر از حجم لب هایمان، لبخند... خواب هایمان را تعبیر میکنی، و دعاهایمان را مستجاب ... آرزوهایمان را برآورده می کنی ؛ قهرها را آشتی میدهی و سختها را آسان تلخ ها را شیرین میکنی و دردها را درمان ناامیدی ها، همه امید میشوند و سیاهی ها سفید ...

/ 1 نظر / 3 بازدید
انسان

آن وقت خالصانه صداش میزنیم[گریه][گل][اوه][متفکر]