اسمم داره یادم میره

اسمم داره یادم میره چون تو صدام نمی کنی حالا که عاشقت شدم تو اعتنا نمی کنی دلتنگتر میشم ولی نشنیده می گیری منو هنوز همه حال تو رو از من فقطمی پرسنو با این که با من نیستی دیوونه می شم از غمت اصلا نمی خوام بشنوم که اشتباه گرفتمت داشتن تو کوتاه بود اما همونم کم نبود گذشته بودم از همه هیچ کس بهغیر تو نبود حقیقیت و می دونی و ازم دفاع نمی کنی کنار تو می میرم و تو اعتنا نمی کنی مردم تو رو از چشم من امشب تماشا می کنن فردا غریبه ها من و پیش تو پیدا می کنن کاش اتفاقی رد بشی از کوچه های دلخوری به روم نیارم که چقد می خوام کهاز پیشم نری هر بار با شنیدن صدای تو آروم شدم حتی واسه ی رفتنت پیش همه محکوم شدم اسمم داره یادم میره چون تو صدام نمی کنی حالا که عاشقت شدم تو اعتنا نمی کنی دلتنگتر می شم ولی نشنیده می گیری من و هنوز همه حال تو رو از من فقطمی پرسن و

/ 1 نظر / 3 بازدید
انسان

بابا ایول....زیبا بود...[گل]