رازهای خوشبختی از دید افراد مشهور:

ابتدا با تعریف لغوی آن شروع می کنیم. در لغت نامه دهخدا، خوشبختی، سعادت، نیک اختری و مقابل شقاوت یا بدبختی تعریف شده است. در لغت نامه مریام وبستر انگلیسی، خوشبختی به این دو معنی آمده است: وضعیت سلامت و شادی یک تجربه لذت بخش و راضی کننده این تعریف نقطه شروع بسیار خوبی است که می توانیم استفاده های بیشتری از آن بکنیم. بهترینراه برای این کار این است که نظر اندیشمندان بزرگ تاریخ را بدانیم. به همین دلیل گفته های ۱۰نفر از بزرگترین فلاسفه و اندیشمندان تاریخ درمورد خوشبختی را برایتان گرد آورده ایم. هرکدام از این تعاریف معانی عمیقی دارند که برای جذب بهتر آنها وقت بگذارید. خوشبختی زمانی است که چیزی کهفکر می کنید، چیزی که می گویید و چیزی که انجام می دهید با هم هماهنگ باشد. مهاتما گاندی )Mahatma Gandhi( خوشبختی آن وضعیت هوشیاری است که از دستیابی به ارزش های شخصی ناشی می شود. این رند )Ayn Rand( خوشبختی چیزی است که هستید و ازطریقه فکر کردنتان ناشی می شود. وین دایر )Wayne Dyer( خوشبختی لزوماً رفتن به جایی، از ته قلب، مستقیم و بدون پشیمانی و محافظه کاری است. ویلیام اچ. شلدون )William H. Sheldon( خوشبختی پاداش نیست، یک نتیجه است. رابرت اینگرسول )Robert Ingersoll( خوشبختی با لذت فرق دارد. خوشبختی با جنگیدن، تحمل کردن و به دست آوردن در ارتباط است. جرج شیهان )George Sheehan( خوشبختی معنا و هدف زندگی است، هدف غایی و نهایی وجود انسانی. ارسطو )Aristotle( خوشبختی چیزی نیست که تجربه می کنید، چیزی است که به خاطر می آورید. اسکار لوانت )Oscar Levant( خوشبختی موقعیتی نیست که به آن می رسید، شیوه سفر کردن است. مارگارت لی ران بک )Margaret Lee Runbeck( خوشبختی تجربه معنوی هر لحظه با عشق، قدرشناسی و بخشندگی زندگی کردن است. دنیس وایت لی )Denis Waitley( به طور کلی، می توانیم بگوییم که خوشبختی یک تصمیم است. خوشبختی شما تصمیم شما برای به دست آوردن آن است. همه گفته های بالا نیاز به عمل خودمان و تصمیم ما دارد.

/ 1 نظر / 3 بازدید
انسان

خوشبختی =هر چی خدا بهت داده شکر گذار باشی[گل]برای داشته های دیگران حسادت نکنی[گل][گل][گل]نوشته های عالی دارید