مــــی گــُــویـَـنــد ســـــآدِه ام...

مــــی گــُــویـَـنــد ســـــآدِه ام... مـــی گـُــویــَـنـــد تــُــو مَــــرا بآ یــِک جُمـــــلـــﮧ ..... یـِــک لَبـــــخـنـــد... بـِـــﮧ بــازی میـــــگیــــری ... ...... مــــــی گـُــــوینــــد تـَــرفنــد هـــآیت، شِـــیطنـــتــــ هــــآیت و دروغ هآیـــت را نمــــی فَهمَــــم ... ! مــــــی گویند ســــآده ام اما تــــُـوایــن را باوَر نَکـُـن مـــَـــــن فـــــقــــــط دوســـتـــَــت دارم، هَمیـــــــــن! و آنــــها این را نِمـــــــی فـَـــهمنــــد...

/ 1 نظر / 3 بازدید
رها

اين روزها همه نگرانند كه نكند ساده باشند ...[گل] و دوست داشتن چه زيباست [گل]